www.vochoorn.nl  | De officiële website politieke partij VOCHoorn

Tijdens de raad van Hoorn stelde VOCHoorn en Hoorns Belang vragen over de heffing van precariobelasting op openbare nutsvoorzieningen

Versturen per e-mail Print dit bericht

Al twee keer heeft VOCHoorn en Hoorns Belang aandacht gevraagd voor de heffing van precariobelasting op openbare nutsvoorzieningen door sommige Noord-Hollandse en West-Friese gemeenten nl. 1x tijdens de behandeling van de begroting 2016 ruim een jaar geleden en later in het voorjaar van 2016.

Consequentie van deze belastingheffing is dat ook inwoners van de gemeente Hoorn, die deze belasting niet heft, mee betalen aan het dichten van de begroting van gemeenten die deze belasting wel heffen bv dus mee betalen aan Stede Broec. Een bedrag dat zo kan oplopen tot E 30 – E 50 per jaar. Een bijzonder ongewenste situatie in de ogen van VOCHoorn. lees verder

VOCHoorn en Hoorns Belang hebben een aantal vragen over de gevolgde procedure die geleid heeft tot het besluit van het College om touringcars te verbieden in de Binnenstad van Hoorn

Versturen per e-mail Print dit bericht

Op 12 juli 2016 werd in de gemeenteraad een voorstel van het College behandeld over de toekomst van de riviercruise in Hoorn.

Een belangrijk punt was en is de overlast die touringcars veroorzaken voor de bewoners van het Visserseiland. Een probleem dat zich al jaren voordoet.

De namens het College verantwoordelijke wethouder ontraadde in zijn antwoord alle ingebrachte moties, vond dat in alle moties wel iets goeds zat, maar zegde toe dat hij in het vierde kwartaal met een voorstel naar de gemeenteraad zou komen. Expliciet ging de wethouder in op de door GroenLinks ingebrachte motie, waarin werd voorgesteld om de touringcars te weren uit de binnenstad. Daarover zei hij dat hij dit een goede suggestie vond, die wel eens onderdeel zou kunnen uit maken van zijn voorstel aan de raad.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 november 2016, halverwege het 4e kwartaal, werd op initiatief van Hoorn Lokaal en VOCHoorn, gesteund door vele fracties, een zogenaamde wilde motie ter tafel gebracht. Reden: bezorgdheid, omdat vanuit het College geen signalen kwamen, dat gewerkt werd aan een plan. lees verder

VOCHoorn ziet de oplossing voor gezeur langs de deur

Versturen per e-mail Print dit bericht

Betreft: Vragen ex. Artikel 36 RvO
Onderwerp: gratis beschikbaar stellen anti-colportage sticker.
Geacht  college,
Al sinds vele jaren kennen we landelijk en binnen de gemeente Hoorn de bekende NEE-NEE  en NEE-JA stickers. Hiermee kunnen de bewoners aangeven of zij geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen willen ontvangen (NEE/JA-sticker). Of zowel geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen (NEE/NEE-sticker). Zie voor de link: https://www.hoorn.nl/reclamesticker?highlight=nee%2c%20nee%2c%20sticker  lees verder

Het amendement van VOCHoorn tegen verhoging van de OZB is aangenomen in de raad tijdens de begroting 2de termijn 2017

Versturen per e-mail Print dit bericht

VOCHoorn dankt het college voor haar toelichting op de ingediende moties en amendementen. Soms zit het college bij de beantwoording op de lijn van VOCHoorn en soms ook niet. Dit verbaast VOCHoorn niet. Wat vaker naar VOCHoorn luisteren is goed voor Hoorn!

De veranderende samenleving en de rol van de raad:

de verhouding tussen bestuur en inwoner verandert. Steeds vaker ontstaan ideeën, oplossingen en initiatieven vanuit de samenleving. Het is zaak, ook voor onze gemeenteraad, om hiervan gebruik te maken. Door verbindingen te leggen tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente ontstaan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een gemeente die stimuleert en ondersteunt. En ook om een gemeenteraad die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en haar eigen positie hierop aansluit. Dit is een gezamenlijke uitdaging voor de komende jaren, een uitdaging die VOCHoorn aangaat! lees verder

VOCHoorn, in samenspraak met alle andere fracties, stuurde een brief aan de betrokken wethouders in Westfriesland

Versturen per e-mail Print dit bericht

Met deze brief willen wij aandacht vragen voor de bestaande impasse tussen de GR WerkSaam en De Som. Onze fracties hebben begrepen er nog steeds geen dienstverleningsovereenkomst is tussen de GR en De Som. Wat ons betreft dient dit nu snel opgelost te worden. Wij vragen u en de andere betrokken wethouders in Westfriesland dringend om mee te werken aan een spoedige oplossing voor het uitblijven van een overeenkomst op ICT gebied. In Hoorn is inmiddels ruim een jaar geleden een motie aangenomen (unaniem) met als verzoek:

1.Verzoekt het College om WerkSaam opdracht te geven om voor de begrotingsbehandeling van de gemeente Hoorn de deelnemende gemeenten inzage te geven in de exacte diensten, die geleverd zijn door De Som en tegen welke kosten.

2.Verzoekt het College het Dagelijks Bestuur van WerkSaam  aan te spreken om beter “in control” te komen door de problemen op te lossen bij WerkSaam inzake De Som en met een definitieve overeenkomst te komen. lees verder

VOCHoorn is zeer verheugd over een positiefbeeld van de begroting voor 2017 en de meerjarenbegroting 2018

Versturen per e-mail Print dit bericht

Allereerst wil VOCHoorn iedereen, maar met name het ambtelijk apparaat, bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Het laat zien dat met een kleiner ambtelijk apparaat en een andere taak- en rolverdeling de kwaliteit op peil is gebleven.

Voorzitter, door de septembercirculaire ontstaat een ruimer financieel beeld, zo schrijft het college in de brief als toelichting op deze circulaire. Een begrotingsresultaat van bijna 8 ton in 2017, 2,1 mln. in 2018, 1,3 mln. in 2019 en 2,7 mln. in 2020. En, ik citeer verder  uit de brief: “bij dat gunstiger beeld is het belangrijk te realiseren dat er nog enkele zaken in het vooruitzicht zijn, die mogelijk financiële gevolgen hebben. Het gaat dan niet om nieuw beleid, maar bijvoorbeeld om de bezuinigingen die nog moeten worden behaald en waarvan we nu al weten dat het venijn in de staart zit. Het is niet uit te sluiten dat wij hierover bij u terugkomen.” Einde citaat. VOCHoorn hoort graag van het college om welke bezuinigingen dit gaat, voor welke bedragen, voor wie dit venijn gaat opleveren en wanneer u hiervoor met voorstellen komt. lees verder

VOCHoorn heeft het helemaal gehad met vandalisme in Risdam Zuid en stelde hierover vragen aan het College

Versturen per e-mail Print dit bericht

Met genoegen heeft onze fractie kennisgenomen van het feit dat de burgemeester helemaal klaar is met de reeks vernielingen van onder meer een voetgangersbrug, fietsenrekken en prullenbakken in de wijk Risdam, dat hij maatregelen heeft aangekondigd en bewoners oproept melding te doen als zij getuige zijn van vandalisme, vernieling of anderszins.

Ook de pogingen om de schade te verhalen bij de daders, spreekt ons aan. Een andere opmerking die wij in het persbericht lazen baart ons evenwel zorgen, namelijk dat de gemeente en de politie weinig meldingen gekregen hadden. lees verder

    Volgende pagina »