www.vochoorn.nl  | De officiële website politieke partij VOCHoorn

VOCHoorn ziet de oplossing voor gezeur langs de deur

Versturen per e-mail Print dit bericht

Betreft: Vragen ex. Artikel 36 RvO
Onderwerp: gratis beschikbaar stellen anti-colportage sticker.
Geacht  college,
Al sinds vele jaren kennen we landelijk en binnen de gemeente Hoorn de bekende NEE-NEE  en NEE-JA stickers. Hiermee kunnen de bewoners aangeven of zij geen reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar wel huis-aan-huisbladen willen ontvangen (NEE/JA-sticker). Of zowel geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen (NEE/NEE-sticker). Zie voor de link: https://www.hoorn.nl/reclamesticker?highlight=nee%2c%20nee%2c%20sticker  lees verder

Het amendement van VOCHoorn tegen verhoging van de OZB is aangenomen in de raad tijdens de begroting 2de termijn 2017

Versturen per e-mail Print dit bericht

VOCHoorn dankt het college voor haar toelichting op de ingediende moties en amendementen. Soms zit het college bij de beantwoording op de lijn van VOCHoorn en soms ook niet. Dit verbaast VOCHoorn niet. Wat vaker naar VOCHoorn luisteren is goed voor Hoorn!

De veranderende samenleving en de rol van de raad:

de verhouding tussen bestuur en inwoner verandert. Steeds vaker ontstaan ideeën, oplossingen en initiatieven vanuit de samenleving. Het is zaak, ook voor onze gemeenteraad, om hiervan gebruik te maken. Door verbindingen te leggen tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente ontstaan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een gemeente die stimuleert en ondersteunt. En ook om een gemeenteraad die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en haar eigen positie hierop aansluit. Dit is een gezamenlijke uitdaging voor de komende jaren, een uitdaging die VOCHoorn aangaat! lees verder

VOCHoorn, in samenspraak met alle andere fracties, stuurde een brief aan de betrokken wethouders in Westfriesland

Versturen per e-mail Print dit bericht

Met deze brief willen wij aandacht vragen voor de bestaande impasse tussen de GR WerkSaam en De Som. Onze fracties hebben begrepen er nog steeds geen dienstverleningsovereenkomst is tussen de GR en De Som. Wat ons betreft dient dit nu snel opgelost te worden. Wij vragen u en de andere betrokken wethouders in Westfriesland dringend om mee te werken aan een spoedige oplossing voor het uitblijven van een overeenkomst op ICT gebied. In Hoorn is inmiddels ruim een jaar geleden een motie aangenomen (unaniem) met als verzoek:

1.Verzoekt het College om WerkSaam opdracht te geven om voor de begrotingsbehandeling van de gemeente Hoorn de deelnemende gemeenten inzage te geven in de exacte diensten, die geleverd zijn door De Som en tegen welke kosten.

2.Verzoekt het College het Dagelijks Bestuur van WerkSaam  aan te spreken om beter “in control” te komen door de problemen op te lossen bij WerkSaam inzake De Som en met een definitieve overeenkomst te komen. lees verder

VOCHoorn is zeer verheugd over een positiefbeeld van de begroting voor 2017 en de meerjarenbegroting 2018

Versturen per e-mail Print dit bericht

Allereerst wil VOCHoorn iedereen, maar met name het ambtelijk apparaat, bedanken voor het vele werk dat is verzet bij de totstandkoming van deze begroting en voor de wijze waarop toelichting is gegeven en vragen zijn beantwoord. Het laat zien dat met een kleiner ambtelijk apparaat en een andere taak- en rolverdeling de kwaliteit op peil is gebleven.

Voorzitter, door de septembercirculaire ontstaat een ruimer financieel beeld, zo schrijft het college in de brief als toelichting op deze circulaire. Een begrotingsresultaat van bijna 8 ton in 2017, 2,1 mln. in 2018, 1,3 mln. in 2019 en 2,7 mln. in 2020. En, ik citeer verder  uit de brief: “bij dat gunstiger beeld is het belangrijk te realiseren dat er nog enkele zaken in het vooruitzicht zijn, die mogelijk financiële gevolgen hebben. Het gaat dan niet om nieuw beleid, maar bijvoorbeeld om de bezuinigingen die nog moeten worden behaald en waarvan we nu al weten dat het venijn in de staart zit. Het is niet uit te sluiten dat wij hierover bij u terugkomen.” Einde citaat. VOCHoorn hoort graag van het college om welke bezuinigingen dit gaat, voor welke bedragen, voor wie dit venijn gaat opleveren en wanneer u hiervoor met voorstellen komt. lees verder

VOCHoorn heeft het helemaal gehad met vandalisme in Risdam Zuid en stelde hierover vragen aan het College

Versturen per e-mail Print dit bericht

Met genoegen heeft onze fractie kennisgenomen van het feit dat de burgemeester helemaal klaar is met de reeks vernielingen van onder meer een voetgangersbrug, fietsenrekken en prullenbakken in de wijk Risdam, dat hij maatregelen heeft aangekondigd en bewoners oproept melding te doen als zij getuige zijn van vandalisme, vernieling of anderszins.

Ook de pogingen om de schade te verhalen bij de daders, spreekt ons aan. Een andere opmerking die wij in het persbericht lazen baart ons evenwel zorgen, namelijk dat de gemeente en de politie weinig meldingen gekregen hadden. lees verder

VOCHoorn was zeer kritisch tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 en de Jaarrekening 2015

Versturen per e-mail Print dit bericht

Onze dank aan het ambtelijk apparaat voor de totstandkoming van de jaarstukken en de kadernota.

Met betrekking tot de jaarrekening heeft VOCHoorn de volgende vragen:

  • Het beroep op bijstand is gestegen, zo kunnen wij lezen. Relativerend stelt het college dat dit een landelijk beeld is. Echter, Hoorn wijkt wel degelijk af van het landelijk beeld, omdat er weinig steden en plaatsen in Nederland zijn waar zo veel geld gaat naar re-integratie als in Hoorn. We houden 330.000 euro over in 2015, en voor 2016 is er 700.000 euro, samen ruim 1 miljoen euro. En ondertussen is het beroep op bijstand gestegen en is de taakstelling om het cijfer met 4% te verlagen niet gelukt. VOCHoorn vraagt zich opnieuw af wat het daadwerkelijk effect is van al deze dure re-integratie-maatregelen, werken ze wel? Te meer daar er tot op heden geen duidelijke rapportages zijn waaruit blijkt wat het effect is van deze re-integratie gelden. Immers, meten is weten. Ook D66 heeft zich terecht meerdere malen kritisch uitgelaten op dit punt. Overigens, het laatste half jaar rapport van WerkSaam laat zien dat de uitstroomcijfers als gevolg van handhaving door WerkSaam lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Over heel 2015 heeft handhaving een besparing opgeleverd van 818.000 euro en wordt er ruim 2 ton teruggevorderd. En van de 189 afgeronde onderzoeken heeft dit in 77 gevallen, dat is 41%, geleid tot wijziging, beëindiging en intrekking van de uitkering. Kortom, VOCHoorn vraagt om meer inzet op handhaving en bestrijding van bijstandsfraude, omdat, zo blijkt, het handhavingsinstrument wel degelijk zoden aan de dijk zet. Graag een reactie van het college

lees verder

Sport ligt VOCHoorn na het hart. Sport draagt erom bij aan participatie.

Versturen per e-mail Print dit bericht

In de commissie heeft VOCHoorn een onvoldoende uitgedeeld voor de Sport en Beweeg nota want:  op korte termijn zijn accomodatiebeleid, onderhoud van clubhuizen en kleedkamers, het onderhoud velden volstrekt beneden de maat.

Er zijn veel vrijwilligers bij verenigingen die met beperkte middelen proberen om alles in zo goed mogelijke staat te laten blijven, maar als groot onderhoud niet wordt gedaan door de gemeente, omdat budgetten zijn wegbezuinigd, is dit vechten tegen de bierkaai. Gevolg: geen trainingen, wedstrijden die uitvallen vanwege slechte staat velden en gefrustreerde vrijwilligers. Op lange termijn: veel woorden maar weinig wol, weinig ambitie en geen geld voor innovatie. lees verder

    Volgende pagina »