www.vochoorn.nl  | De officiële website politieke partij VOCHoorn

VOCHoorn heeft het helemaal gehad met vandalisme in Risdam Zuid en stelde hierover vragen aan het College

Versturen per e-mail Print dit bericht

Met genoegen heeft onze fractie kennisgenomen van het feit dat de burgemeester helemaal klaar is met de reeks vernielingen van onder meer een voetgangersbrug, fietsenrekken en prullenbakken in de wijk Risdam, dat hij maatregelen heeft aangekondigd en bewoners oproept melding te doen als zij getuige zijn van vandalisme, vernieling of anderszins.

Ook de pogingen om de schade te verhalen bij de daders, spreekt ons aan. Een andere opmerking die wij in het persbericht lazen baart ons evenwel zorgen, namelijk dat de gemeente en de politie weinig meldingen gekregen hadden. lees verder

VOCHoorn was zeer kritisch tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 en de Jaarrekening 2015

Versturen per e-mail Print dit bericht

Onze dank aan het ambtelijk apparaat voor de totstandkoming van de jaarstukken en de kadernota.

Met betrekking tot de jaarrekening heeft VOCHoorn de volgende vragen:

  • Het beroep op bijstand is gestegen, zo kunnen wij lezen. Relativerend stelt het college dat dit een landelijk beeld is. Echter, Hoorn wijkt wel degelijk af van het landelijk beeld, omdat er weinig steden en plaatsen in Nederland zijn waar zo veel geld gaat naar re-integratie als in Hoorn. We houden 330.000 euro over in 2015, en voor 2016 is er 700.000 euro, samen ruim 1 miljoen euro. En ondertussen is het beroep op bijstand gestegen en is de taakstelling om het cijfer met 4% te verlagen niet gelukt. VOCHoorn vraagt zich opnieuw af wat het daadwerkelijk effect is van al deze dure re-integratie-maatregelen, werken ze wel? Te meer daar er tot op heden geen duidelijke rapportages zijn waaruit blijkt wat het effect is van deze re-integratie gelden. Immers, meten is weten. Ook D66 heeft zich terecht meerdere malen kritisch uitgelaten op dit punt. Overigens, het laatste half jaar rapport van WerkSaam laat zien dat de uitstroomcijfers als gevolg van handhaving door WerkSaam lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Over heel 2015 heeft handhaving een besparing opgeleverd van 818.000 euro en wordt er ruim 2 ton teruggevorderd. En van de 189 afgeronde onderzoeken heeft dit in 77 gevallen, dat is 41%, geleid tot wijziging, beëindiging en intrekking van de uitkering. Kortom, VOCHoorn vraagt om meer inzet op handhaving en bestrijding van bijstandsfraude, omdat, zo blijkt, het handhavingsinstrument wel degelijk zoden aan de dijk zet. Graag een reactie van het college

lees verder

Sport ligt VOCHoorn na het hart. Sport draagt erom bij aan participatie.

Versturen per e-mail Print dit bericht

In de commissie heeft VOCHoorn een onvoldoende uitgedeeld voor de Sport en Beweeg nota want:  op korte termijn zijn accomodatiebeleid, onderhoud van clubhuizen en kleedkamers, het onderhoud velden volstrekt beneden de maat.

Er zijn veel vrijwilligers bij verenigingen die met beperkte middelen proberen om alles in zo goed mogelijke staat te laten blijven, maar als groot onderhoud niet wordt gedaan door de gemeente, omdat budgetten zijn wegbezuinigd, is dit vechten tegen de bierkaai. Gevolg: geen trainingen, wedstrijden die uitvallen vanwege slechte staat velden en gefrustreerde vrijwilligers. Op lange termijn: veel woorden maar weinig wol, weinig ambitie en geen geld voor innovatie. lees verder

VOCHoorn reageerde op de Kadernota In Control en Drugs 2016 – 2020

Versturen per e-mail Print dit bericht

De samenstellers van deze nota hebben er alles aangedaan om VOCHoorn maar een zo gunstig mogelijk plaatje voor te schotelen. De cijfers die zij oplepelen en de bijbehorende teksten zijn met elkaar in tegenspraak. De zogenaamde geboekte positieve resultaten vallen in onze ogen vies tegen, zeker als je bedenkt dat al vanaf 2007 intensief aan beheersing van alcohol en drugs onder de jeugd wordt gewerkt.

Een paar voorbeelden: Ouders keuren alcohol goed of zeggen er niets van: 2009, 54 %, 5 jaar later, 2014, 53.2 %.

Startleeftijd alcoholgebruik in: 2009, 12.9 jaar  2015, 13 jaar. lees verder

VOCHoorn is van mening dat onder de huidige wetgeving een referendum geen goed middel is.

Versturen per e-mail Print dit bericht

Op dinsdag 22 maart 2016 vond een meningsvormende discussie plaats over de referendumverordening,

De feitelijke vragen waren of de partijen een referendum als goed (aanvullend) middel zien om tot besluiten te komen; of het niet te duur was; welk van de 5 opties de voorkeur had en of er een afzonderlijke commissie moest worden ingesteld.

Het is een duur middel terwijl de gemeenteraad er niet naar hoeft te luisteren. De uitslag van een referendum is nu immers een advies en geen verplichting. In Den Haag wordt aan een (grond)wetswijziging gewerkt om dit aan te passen. Daar wil VOCHoorn op wachten zoals raadscommissielid Peter Peerdeman dit voorstelde. lees verder

VOCHoorn wilde meer geld uit het budget Puur Hoorn voor Zonnepanelen

Versturen per e-mail Print dit bericht

In de Raadscommissie kwam onlangs ter tafel de subsidieverordening duurzaam energiepakket particuliere huiseigenaren, bestaande bouw 2016-2018. Een hele lange naam, maar het gaat om subsidie die huiseigenaren kunnen krijgen als zij energiebesparende maatregelen treffen.

Met name het aanbrengen van zonnepanelen is erg populair en de meeste aanvragen worden dan ook gedaan voor zonnepanelen. Vorig jaar was in 1 dag de pot van 75.000 euro leeg.

Dit jaar wordt de subsidiepot verhoogd naar 100.000 euro en de bijdrage iets verminderd, waardoor er meer eigenaren in de gelegenheid komen voor een subsidie. Een goede zaak vindt ook onze fractie, omdat deze subsidie kennelijk een succes is en het aanbrengen van zonnepanelen stimuleert.

Wij van VOCHoorn hebben zelfs voorgesteld om BINNEN het budget dat voor Puur Hoorn is uitgetrokken (1.5 miljoen voor 3 jaar) meer geld hiervoor beschikbaar te stellen. Immers, het geld voor Puur Hoorn wordt door onze inwoners opgebracht en op deze manier ook weer direct aan ze teruggegeven. Daarbij wordt ook nog eens de veelal lokale economie gestimuleerd en daarmee de werkgelegenheid. lees verder

VOCHoorn vindt dat er ook een onderzoek rioolwater naar gebruik verdovende middelen moet komen en stelde vragen hierover.

Versturen per e-mail Print dit bericht

Het Noordhollands Dagblad van 11 februari 2016,  opende met een artikel over het zeer hoge gebruik van speed en andere verdovende middelen in Enkhuizen. “Schrikbarend hoog, zelfs 8 keer zo hoog als in de grote steden als Amsterdam en Utrecht”, zo lezen wij in het artikel. Men komt tot deze conclusie na rioolonderzoek naar sporen van verdovende middelen, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door KWR Watercycle Research Instituut.

Na het vergelijken van de resultaten met wereldsteden blijkt dat Enkhuizen, als het gaat om speedgebruik, Berlijn en Kopenhagen achter zich laat. Cocaïnegebruik in Enkhuizen is gelijk aan Amsterdam, zo wordt geconcludeerd.

De fractie van de VOCHoorn is net als de burgemeester van Enkhuizen geschrokken van de uitkomst van dit onderzoek.

Op 4 juni 2015 heeft onze fractie aan het College schriftelijk gevraagd om een rioolonderzoek, uit te voeren door eerder genoemd instituut. Toen was evenwel de aanleiding onderzoek naar drugslaboratoria in onze gemeente en directe omgeving. lees verder

    Volgende pagina »